Index of Authors
Tottel's Magazine: 1970 - 1981


  

  

Abbott, Kieth  [No. 10]

Ahern, Tom  [No. 10]

Alexander, D  [No. 2]   [No. 6]

Andrews, Bruce  [No. 6]   [No. 8]  [No. 10]  [No. 14]  [No. 16]

Armantrout, Rae  [No. 3]   [No. 6]   [No. 10]  [No. 16]

Baracks, Barbara  [No. 10]  [No. 16]

Benson, Steve  [No. 18]

Bernstein, Charles  [No. 16]  [No. 17]  [No. 17]

Berrigan, Ted  [No. 10]

Bialy, Harvey  [No. 4]   [No. 6]

Bromige, David   [No. 1]   [No. 10]

Cohen, Robert David   [No. 1]   [No. 6]

Coolidge, Clark   [No. 6]   [No. 8]   [No. 10]  [No. 11]

Davies, Alan  [No. 17]

De Jasu, Lee  [No. 10]  [No. 16]

DiPalma, Raymond  [No. 8]  [No. 10]  [No. 10]  [No. 12]  [No. 16]

Doyle, Mike  [No. 2]

Dreyer, Lynne  [No. 17]

Eigner, Larry  [No. 4]   [No. 8]  [No. 15]

Enslin, Theodore  [No. 8]

Faust, Seymour  [No. 4]   [No. 6]

Faville, Curtis  [No. 10]

Gitin, David  [No. 2]   [No. 7]

Gorham, John  [No. 4]

Grenier, Bob   [No. 1]   [No. 5]   [No. 10]

Hejinian, Lyn  [No. 17]

Holland, Joyce   [No. 10]

Hunt, William B.  [No. 8]

Irby, Ken  [No. 2]

Kelly, Robert   [ No. 1]  [No. 2]  [No. 6]   [No. 8]

Lally, Michael  [No. 8]  [No. 10]

Lourie, Iven  [No. 4]   [No. 6]

Mac Low, Jackson   [No. 16]

MacAdams, Lewis  [No. 10]  [No. 10]

Mariah, Paul  [No. 6]

Marlatt, Daphne   [No. 1]   [No. 2]

McAleavey, David  [No. 8]

McInerney, Brian  [No. 6]  [No. 10]

Melnick, David  [No. 2]   [No. 6]   [No. 6]  [No. 8]  [No. 10]  [No. 13]

Meyer, Thomas  [No. 4]   [No. 6]  [No. 9]

Nameroff, Rochelle  [No. 6]

Nations, Opal L.  [No. 10]

Perelman, Bob  [No. 16]  [No. 17]

Perry, David   [No. 1]   [No. 2]   [No. 4]

Preston, Jim  [No. 8]  [No. 10]

Randall, Margaret  [No. 6]

Rothenberg, Jerome   [ No. 1]  [No. 4]  [No. 8]  [No. 10]  [No. 16]

Schmitz, Dennis  [No. 6]

Silliman, Ron [Ronald]  [No. 1]   [No. 6]  [No. 8]  [No. 10]  [No. 16]  [No. 17]  [No. 17]  [No. 17]

Stein, Charles  [No. 2]   [No. 6]

Tagett, Richard  [No. 6]  [No. 8]

Taggart, John  [No. 4]   [No. 8]

Thorpe, John  [No. 8]  [No. 10]

Torlen, Michael  [No. 2]

Waldrop, Kieth  [No. 16]

Waldrop, Rosmarie  [No. 16]

Watten, Barrett  [No. 8]  [No. 16]

Weiner, Hannah  [No. 16]

Wiater, Michael  [No. 10]

Young, Karl  [No. 16]  [No. 16]